Mudr. Ladislav BEVILAQUA (1921-2009)

     Byť lekárom - poslanie na celý život...

 

    Ladislav BEVILAQUA sa narodil ako prvorodené dieťa svojich rodičov 8.8.1921 v Spišskom Podhradí, kde bol aj pokrstený. Detstvo prežil v tomto mestečku, neskôr po presťahovaní svojich rodičov do nového domu v Poprade. Základnú 5 triednu školu absolvoval v Poprade. Potom pokračoval v štúdiu na Reálnom gymnáziu v Levoči, pričom bol ubytovaný v internáte u  Seleziánov. Po maturite a úspešných skúškach bol prijatý na lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho však počas štúdia zastihla II. svetová vojna.

 

    V decembri 1944 pred príchodom frontu do Popradu, Ladislava a mladšieho brata Eugena, ich otec Ernest Bevilaqua, aby ich uchránil pred možným zavlečením utekajúcimi fašistami do Nemecka, im dal peniaze a vyslal ich ukryť sa do Trenčína (k rodine Štefánikovcov). Po príchode vlakom do Žiliny sa ukrývali hlavne v nemocnici, kde Ladislav (v tom čase už študent medicíny) robil výpomocné činnosti. Keď sa front priblížil k Žiline bratia sa rozišli. Ladislav ostal v nemocnici, kde prečkal ako praktikant koniec vojny.

    Po ukončení II. svetovej vojny v septembri 1945 pokračoval v prerušenom štúdiu na lekárskej fakulte ale už na Karlovej univerzite v Prahe, kde aj štúdium úspešne ukončil. V aule Karlovej univerzity v Prahe bol v roku 1948 slávnostne promovaný, samozrejme za úspešné absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia zároveň získal lekársky titul.

    Ešte počas štúdia v Prahe sa zoznámil s  Máriou rod. Krumholcovou (nar.  6.2.1924 v Stŕedoklukoch u Prahy). Po ukončení štúdia Ladislav a Mária uzavreli manželstvo dňa 15.8.1949 v Prahe. Narodili sa im dvaja synovia, Ladislav (1948) a  Eugen (1950).

    Ako mladý lekár postupne pracoval vo viacerých nemocniciach, najprv nastúpil ako lekár do psychiatrickej liečebne v Bohniciach pri Prahe. Potom pracoval v nemocniciach v Košiciach, Martine  a Rožňave. Neskôr pre nezhody s vedením nemocnice v Rožňave odišiel pracovať do štátnej nemocnice v Levoči, kde získal miesto lekára neurologického oddelenia. Už tu prejavil svoju vysokú odbornú zdatnosť a mimoriadne ľudský prístup k pacientom, čím postupne získaval vysoké odborné krédo uznávaného odborníka v obore neurológie, samozrejme tým aj veľké množstvo pacientov. V Levoči pôsobil až do roku 1959. kedy definitívne zakotvil v Martine, kde sa aj s celou rodinou presťahoval. Postupom času spolu s MUDr. M. Drobným pretvorili martinskú neurologickú kliniku na moderné a dobre vybavené pracovisko.

       V roku 1962 boli v Martine položené základy tretej tzv. Jesseniovej lekárskej fakulty na Slovensku. Pri rozhodovaní o umiestnení detašovaného pracoviska Bratislavskej lekárskej fakulty priamo do Martina pomohla centrálna geografická poloha mesta s výhodnými komunikačnými spojmi, možnosť ubytovania v internáte pedagogického inštitútu a veľká posteľová kapacita martinskej nemocnice. V školskom roku 1962 - 1963 sa teda začalo s výučbou časti poslucháčov IV. ročníka Bratislavskej a Košickej lekárskej fakulty. Celá ťarcha výučby však spočívala iba na pleciach nemocnice, preto sa zároveň rokovalo o zriadení fakultnej nemocnice v Martine. Tento krok sa podarilo uskutočniť v roku 1967, kedy toto zdravotnícke zariadenie naozaj bolo povýšené na fakultnú nemocnica. Niektoré dovtedajšie oddelenia boli vďaka fakulte pretvorené na kliniky. Pôvodne dočasné detašované pracovisko fakulty sa Nariadením vlády z roku 1969 sa teda stalo samostatnou organizáciou – Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. V súvislosti so zvyšovaním počtu poslucháčov sa objavila potreba zabezpečenia nových odborných lekárskych kapacít pre túto novovytváranú lekársku  fakultu.

            Z uvedeného dôvodu bol oslovený aj, v tom čase už uznávaný neurológ, Mudr. Ladislav Bevilaqua. Rád prijal ponuku na odbornú padagogickú činnosť na lekárskej fakulte a strednej zdravotníckej škole v Martine. Neskôr získal miesto prednostu neurologickej kliniky FN v Martine. Toto obdobie bolo určite najdôležitejším obdobím v živote Mudr. Ladislava Bevilaqua. Tejto novej pedagogickej aj odbornej činnosti sa oddal naplno, stal sa vysokokvalifikovaným odborníkom v oblasti neurológie na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych odborných seminárov na Slovensku aj vo svete. Pravidelne sa zúčastňoval odborných konzultácií v rámci stredoslovenského kraja, ako odborný konzultant pôsobil v liečebných ústavoch vo Vyšných Hágoch a Kvetnici. Za svoje odborné a pedagogické vedomosti bol mnohokrát ocenený a vyznamenaný. Vysoko treba vyzdvihnúť aj jeho mimoriadne ľudský postoj lekára ako aj  láskavého a dobrého človeka počas celého jeho života.

Mudr. Ladislav Bevilaqua zomrel  23.2.2009 v Martine.

 
   

V roku 2006 získal ocenenie mesta Martin aj MUDr. Ladislav Bevilaqua za celoživotnú prácu v prospech občanov mesta v oblasti neurológie.         Zaujímavosťou je, že cenu mu osobne odovzdal viceprimátor mesta Martin Ing. Ladislav Bevilaqua  ml. (jeho vlastný syn) - krásny symbol.