Rodinná vetva R234

 

Tak ako uvádzam v úvode rodostromu najviac ma pri mojom poznávaní minulosti prekvapilo koľko je na Slovensku rodinných vetiev BEVILAQUA (Bevelaqua, Bevilagua...). Okrem mojej rodinnej vetvy (označil som si ju R1) som postupne získal informácie aj o ďalších vetvách, ktoré som si označil ako vetvy R2, R3, R4,  žijúcich hlavne na strednom Slovensku v oblasti Banskej Štiavnice, Novej Bane, Žarnovice a Levíc.

Najväčší posun v poznaní nastal za cca posledné 3 roky, pretože  je konečne relatívne jednoduchý prístup k historickým matrikám Uhorska (1636-1895) po ich digitálnom sprístupnení.  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska. Všetky tieto informácie ako aj doplňujúce  informácie od  p. Antala SCHEIDLA z Budapešti, ktorý pracuje na svojej verzii rodostromu Bevilaqua (hlavne vetva R2) mi umožnili aktualizovať a v podstate jednoznačne zlúčiť mnou označené vetvy R2, R3 a R4 do spoločnej vetvy R234, keďže majú jednoznačne spoločného predka grófa Jacoba BEVILACQUA.

Dnes preto už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia z 1592 -1910 potvrdiť, že medzi  rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  príbuzenský vzťah.  

     Uvedenú vetvu môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234

Môžem jednoznačne potvrdiť,  že ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA. Traduje sa, že ako mladý novic utiekol pred vysviackou za farára z Verony  do Uhorska. Tu potom na prelome 18 a 19 storočia  žil usporiadaným rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice, kde spolu s vdovou Máriou Villfahrtovou mal viacero nemanželských detí (neboli však oficiálne zosobášení).  Až v neskoršom veku sa vraj vrátil naspäť do Talianska, kde sa oženil s "nejakou  princeznou" (nemali však spolu deti), preto si svoje deti na Slovensku právne zlegalizoval (teda verejne uznal - mohli nosiť jeho meno), nie je však o tom žiaden hodnoverný záznam.  Je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú naozaj zo šľachtického rodu BEVILACQUA z VERONY.

Ešte niekoľko informácií k rodostromu R234:

Tak ako uvádzam, spoločným predkom tejto vetvy je určite gróf Jacobo BEVILACQUA. Horšie je to s dôkazmi o jeho vlastných predkoch. Existuje verzia, ktorú uvádza aj Béla "BORSÓDY" BEVILAQUA (významný maďarský spisovateľ). Vo vlastnom životopise uvádza, že prvý z rodu  BEVILACQUA,  ktorý navštívil Uhorsko bol marchese Alfonso BEVILACQUA, conte della Maccastorna a jeho manželka  grófka Felicita Amorotti ANDREASI, ktorá  ho sprevádzala na  tejto návšteve u princa Ferenca RÁKOCZIho (1645-1676). Ďalej uvádza,  že v roku 1699 bol syn marchese Alfonso BEVILACQUA a grófky Felicita ANDREASI  Nicola BEVILACQUA (1677-1761) vyzvaný, aby zostal v Uhorsku v službách  kniežaťa Ferenca Rákocziho II (1676-1735). Vraj aj Nicolov brat Morando, ktorý bol kňazom, bol taktiež vyzvaný, aby sa stal  duchovným radcom, spovedníkom a osobným kňazom kniežaťa. Nicola a Morando túto ponuku prijali a zostali v Maďarsku v službách u kniežaťa pomáhať mu pri organizovaní spojenectva  aj  počas vojny za nezávislosť Uhorska  (1703- 1711) proti habsburskému cisárovi Leopoldovi I.  Nicola týmto vlastne založil "Ramus hungaricus"  (maďarskú vetvu) rodiny BEVILACQUA. Nicolov syn  conte Joannis Petri BEVILAQUA, ktorý sa narodil v Selmeczbanya  (Banskej Štiavnici) v 1740 v tejto  "činnosti" pokračoval. Písmeno "c"  bolo vypustené v názve  priezviska Bevilacqua, aby sa dalo  ľahšie vyslovovať v maďarčine. Nicola  zbohatol pri ťažbe striebra, zlata, olova, medi a arzénu pre princa Rakoczi II. V tom čase totiž  iba šľachta mohla vlastniť a prevádzkovať bane.  Nicola a jeho syn Joannis Petri boli tiež nápomocný pri vzniku (1972) Akadémie baníctva  a lesníctva v Banskej Štiavnici, ktorú založila a  financovala priamo Mária Terézia (1717-1780) .  Rodina Bevilaqua  vraj bola tiež nápomocná  pri rozvoji kúpeľov  Vihnye (Vyhne) , s prameňmi železa, vápna a kyseliny uhličitej  a kúpeľov Szkleno (Sklené Teplice)  s  liečivými prameňmii síry a vápna v blízkosti Banskej Štiavnice.

Moja dôležitá poznámka k tejto informácii zo životopisu Bélu Borsódi BEVILAQUA:

V oficiálnom a prístupnom (aj na internete) dokumente rodu BEVILACQUA "Linea di Ferrara" u grófa  Alfonsa Bevilacqua a jeho manželky grófky Felicity  Amarotti Andreasi je zapísané, že mali  spolu 6 detí, ani jedno však  nie je označené menom Nicola a Morando...

Bohužiaľ ja osobne som doteraz takýto priamy dôkaz nenašiel. Ako si dobre obzriete priložený rodostrom uvidíte, že v „hornej modrej časti rodostromu R234“ je až priveľa otáznikov a nezaradených osôb, ktorých zatiaľ neviem zaradiť do databázy. Chce to ešte viac poznania, dokumentov ale hlavne veľa času na študovanie (a toho zas tak veľa nemám).. Pri študovaní určite narazíte aj na množstvo chýbajúcich údajov – tu spolieham aj na Vás, že ich časom spoločne doplníme...

Vzhľadom na značné rozšírenie  priezviska BEVILACQUA v Taliansku (vo všetkých regiónoch) je viac ako isté, že naša rodinná vetva R1 k rodinnej vetve R234 nemá žiadne rodinné prepojenie.  Ak áno, tak len v dávnej  a zatiaľ nepoznanej histórii ľudských osudov a rodov v starovekom Taliansku.

 

Posledná poznámka:  Zo zápisov  jednotlivý priezvisk v záznamoch matrík jednoznačne vyplýva, že k zmene priezviska BEVILACQUA na BEVILAQUA (strata písmenka „c“), BEVELAQUA (zlý prepis písmena „i“ na „e“) a BEVILAGUA (zlý prepis písmena „q“ na „g“) došlo len ich nesprávnym zápisom (alebo prepisom) vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Vetva BEVELAQUA a BEVILAGUA na strednom Slovensku je v skutočnosti  len nesprávny prepis priezviska BEVILACQUA. Tieto nesprávne prepisy sa však používajú dodnes...